Konkurs na Dyrektora MGOKiS w Płotach

0
86

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PŁOTACH

 

Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach

 1. Kościuszki 7

72-310 Płoty

 

Organizator Konkursu:

Burmistrz Płotów

 

Nazwa stanowiska:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

1) niezbędne:

 1. a) obywatelstwo polskie,
 2. b) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, ekonomia,

zarządzanie finansami,

 1. c) co najmniej 3 letni staż pracy,
 2. d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. e) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2) dodatkowe:

 1. a) co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,
 2. b) zdolności menadżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem, w tym kreatywność, odpowiedzialność, kultura osobista, umiejętność organizacji pracy oraz dyspozycyjność,
 3. c) doświadczenie w dysponowaniu środkami publicznymi,
 4. d) doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
 5. e) znajomość przepisów: Prawo zamówień publicznych, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o finansach publicznych

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach zarządza instytucją
i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.

2)    Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.

3)    Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji.

4)    Dyrektor realizuje zadania zawarte w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Płotach.

5)    Dyrektor przygotowuje sprawozdania i informacje na temat działalności placówki
dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza oraz organów kontrolnych.

6)    Dyrektor sporządza plany pracy oraz ich sprawozdania, regulaminy.

 

 1. Rodzaj zatrudnienia: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony- 5 lat,

z półrocznym okresem próbnym.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach,

2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

3) kwestionariusz osobowo-personalny Kandydata załącznik Nr 1 do ogłoszenia

(do pobrania na stronie internetowej),

4) pisemna, co najmniej 3 letnia koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach. W koncepcji należy wskazać propozycje działań
w zakresie (należy odnieść się do wszystkich punktów a-e):

 1. a) podstawowych i dodatkowych zadań zawartych w Statucie Miejsko-Gminnego
 • Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach, z wyróżnieniem propozycji skierowanych
  do poszczególnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów,
 1. b) inicjatyw o wyraźnym charakterze ponadregionalnym,
 2. c) nowych form kultury – poszerzenie grupy odbiorców,
 3. d) promocji oferty MGOKiS,
 4. e) wskazania zewnętrznych źródeł finansowania działalności .

Działania należy planować w ramach dotychczasowej dotacji podmiotowej,

 

5) posiadane referencje lub rekomendacje,

6) kserokopie:

 1. a) dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 2. b) świadectw pracy dokumentujących posiadany staż (jeśli Kandydat takie posiada),
 3. c) innych dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia i umiejętności,

7) oświadczenia o: załącznik Nr 2 do ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej)

 1. a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 2. b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze konkursu Kandydat, przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 3. c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej,
 4. d) nieposzlakowanej opinii,
 5. e) braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. f) braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.)

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach lub za pośrednictwem poczty przesłać na adres: Urząd Miejski
w Płotach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 maja 2019 roku, do godziny 15:00.

3) Dokumenty aplikacyjne złożone osobiście w Urzędzie, przesłane pocztą czy dostarczone za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny znajdować się z zaklejonej kopercie
z dopiskiem

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Płotach”

 

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu,

5) Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy bez otwierania.

 1. Informacje dodatkowe

1) Z warunkami organizacyjno – finansowymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu można zapoznać się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Płotach
po uzgodnieniu terminu z Panem Januszem Przybysławskim.

2) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Płotów powołał komisję konkursową.

3) Lista Kandydatów, którzy w terminie złożyli dokumenty aplikacyjne zostanie opublikowana na stronie podmiotowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach niezwłocznie po upływie terminu składania dokumentów.

4) Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu.
O jej terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

5) Urząd nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

6) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap-sprawdzenie ofert pod względem formalnym i zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach, bez udziału kandydatów; II etap-rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

7) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 21 dni po upływie terminu składania ofert.

8) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

 

Zatwierdzam

                                                                                   Z-ca BURMISTRZA

                                                                                   EDYTA PODGÓRSKA

Płoty, dnia 18.04.2019 r.                                ………………………………………………………

podpis

 

Uwaga

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 należy podpisać własnoręcznym podpisem.
 2. Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą
  „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć czytelnym podpisem kandydata.

 

 

Administratorem danych osobowych, zbieranych w związku z konkursem jest Burmistrz Płotów,  z siedzibą w Urzędzie Miejskim, Pl. Konstytucji  3 Maja 1, 72-310 Płoty, tel. 91 3851 415, e-mail: um@ploty.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Urząd Miejski, Pl. Konstytucji  3 Maja 1, 72-310 Płoty, tel. 91 3851 415, e-mail: iodo@ploty.pl

 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

konkurs na dyrektora MGOkiS.ogłoszenie.zał.nr_1

konkurs na dyrektora MGOkiS.ogłoszenie.zał.nr_2

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł2019
Następny artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ