Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Regulamin konkursu Fotograficznego EKO-MIX 2015 „Troć wędrowna- środowisko życia”30-03-15
 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach z siedzibą przy ulicy Kościuszki 7, 72-310 Płoty. Patronat Honorowy nad Imprezą EKO-MIX  objęli: Starosta Powiatu Gryfickiego – Kazimierz Sać i Burmistrz Płotów - Marian Maliński.
 2.  Tematem konkursu jest artystyczne przedstawienie środowiska naturalnego troci wędrownej. Uczestnicy  klasyfikowani będą w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 15, młodzież od 15  do  18 lat oraz dorośli powyżej 18 roku życia.
 3. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
 4. Uczestniczy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.
 5. Każdy uczestnik konkursu nadsyła 3 fotografie. Format zdjęcia 20x30 cm. Zdjęcia czarnobiałe lub kolorowe na białym papierze matowym lub błyszczącym. Ostateczny termin nadesłania prac ustala się na dzień 25.05.2015 r. Decyduje data stempla pocztowego. Każda fotografia powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający: Imię i Nazwisko autora, Adres, telefon kontaktowy i tytuł pracy oraz  opis: miejsce wykonania zdjęcia.  Dodatkowo należy dołączyć:
 • wykaz prac (karcie zgłoszenia),
 • obowiązkowo oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć oraz zgodę  na przetwarzanie danych osobowych - druki oświadczeń znajdują się na mgokploty.pl  w zakładce EKO-MIX .
 • płytę CD lub DVD z cyfrowym zapisem nadesłanych prac (JPG lub TIFF) w pełnej rozdzielczości

Fotografie wraz ze spisem prac należy przesłać w dobrze zabezpieczonych, sztywnych opakowaniach                           z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” na adres Organizatora. Prace uszkodzone w transporcie nie będą dopuszczone do konkursu.

 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia XXII Edycji Imprezy Ekologicznej EKO-MIX, 13 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach.             W trakcie trwania Imprezy ekologicznej EKO-MIX  będzie można oglądać prace na wystawie w Nowym Zamku w Płotach, której otwarcie będzie miało miejsce 12 czerwca o godzinie 17.00.
 2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną także na stronie internetowej mgokploty.pl, tam również zostaną opublikowane nagrodzone i wyróżnione prace. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wszystkie fotografie przechodzą na własność Organizatora.
 4.  Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

 

Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonej fotografii jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatorów i/lub Jury i/lub któregokolwiek z członków Jury informacji, po / lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, iż nagrodzona fotografia stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorom lub na mocy ich decyzji, Jury przysługuje prawo bądź wstrzymania się                                 z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź odmowa przyznania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika programu, bądź podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W przypadku takim zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….……….

 

…………………………………………………………..

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

D A N E    O S O B O W E


O
Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu Fotograficznego „Troć wędrowna- środowisko życia”, organizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach,   na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora,  zgodnie  z „Ustawą o ochronie danych osobowych”,  z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r.,  nr 101, poz. 926  z pózn. zm.).

 

 

 

 

 

……………………………………………………….                                                      ……………………………………………………….

( miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                                                      (podpis osoby składającej oświadczenie)

 


*  *  *  *  *

 

 

…………………………………………………..…………

 

………………………………………………………………

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

P R A W A     A U T O R S K I E

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Niniejszym oświadczam, że zdjęcia przesłane przeze mnie na Konkurs Fotograficzny „Troć wędrowna- środowisko życia”, organizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, są mojego wyłącznego autorstwa,                           co oznacza, że posiadam prawa autorskie do ich eksploatacji  na wszystkich polach.

 

 

 

 

……………………………………………………….                                                      ……………………………………………………….

( miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                                                      (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO EKO-MIX, EKO-MIX CUP 2015

„Troć wędrowna- środowisko życia”.

 (PROSIMY O WYPEŁNIANIE KART PISMEM DRUKOWANYM)

 

 

AUTOR PRACY

 

Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………………………………………………...............

 

Kategoria wiekowa (właściwe zakreślić):

 

·         I kategoria – dzieci do lat 15

·         II kategoria – młodzież od 15 do 18 lat

·         III kategoria- dorośli

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Tytuł ……………………………………………………………………………………………………………………………..............

2. Tytuł

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

PLACÓWKA

 

Nazwa

………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…..

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

Podpisanie karty zgłoszenia  jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

                                                                                                                                

 

          ……………………………………..                                                      ……………………………………….

          Pieczątka placówki oświatowej                                                           Podpis opiekuna lub uczestnika