Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Regulamin na film ekologiczno – edukacyjny „Troć wędrowna- środowisko życia” EKO-MIX 201530-03-15

1.                  Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach z siedzibą przy ulicy Kościuszki 7, 72-310 Płoty. Patronat Honorowy nad Imprezą EKO-MIX  objęli: Starosta Powiatu Gryfickiego – Kazimierz Sać  i Burmistrz Płotów - Marian Maliński.

2.                  Konkurs otwarty jest dla uczniów szkół podstawowych IV-VI i gimnazjum województwa zachodniopomorskiego.

  1. Do konkursu można zgłosić jedną pracę, jednego autora. Praca powinna być do tej pory niepublikowana i do której autor posiada wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.
  1. Cele główne konkursu:

- zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne,

- zainteresowanie uczestników i odbiorców tematyką ekologiczną, zdrowym stylem życia,

 - uwrażliwienie na sprawy społeczne oraz zaangażowanie w szanowanie naturalnego dobra,

- rozwijanie umiejętności w zakresie sztuki filmowej.

5.      Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu ekologiczno - edukacyjnego o tematyce dotyczącej „Troć wędrowna- środowisko życia”.

6.      Do konkursu mogą być zgłoszone filmy: dokumentalne, animowane, fabularyzowane bądź inne                 przy zachowaniu charakteru ekologiczno - edukacyjnego. Czas projekcji filmu nie powinien przekraczać 5 minut.  Termin dostarczenia prac do 25 maja 2015 r.

7.      Prace należy składać lub wysyłać pocztą na nośniku DVD (w formacie MPG lub DVD) na adres Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, ul. Kościuszki 7 , 72-310 Płoty. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w mediach                i na stronie internetowej. Oświadczenie do pobrania na mgokploty.pl  w zakładce EKO-MIX.

8.      Zgłaszający pracę udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z utworu w zakresie jego upowszechniania. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

9.      Ogłoszenie i wręczanie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia XXI Edycji Imprezy Ekologicznej EKO-MIX w dniu 13 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach.

10.  Oceny prac konkursowych dokona jury, powołane przez Organizatora. Ocenie podlegać będą:

- zgodność z tematyką konkursu- w jaki stopniu praca odpowiada na cele konkursu,

- atrakcyjność, przejrzystość, oryginalność prezentowanej formy,

- wartość artystyczna i ekologiczno – edukacyjna,

- estetyka pracy,

- twórcze podejście do tematu.

14.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonego filmu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatorów i/lub Jury i/lub któregokolwiek z członków Jury informacji, po / lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, iż nagrodzony film stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Jury przysługuje prawo bądź wstrzymanie się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź odmowa przyznania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika programu, bądź podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W przypadku takim zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim   i prawach pokrewnych.

 

 

 

 

 

………………………………………………….……….

 

…………………………………………………………..

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

D A N E    O S O B O W E


O
Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu na film edukacyjno-ekologiczny  Troć wędrowna- środowisko życia”, organizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury   w Płotach, na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora,  zgodnie  z „Ustawą o ochronie danych osobowych”,  z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r.,  nr 101, poz. 926  z pózn. zm.).

 

 

 

 

……………………………………………………….        

( miejsce i data złożenia oświadczenia)                                          

 

……………………………………………………….

                                                              

    (podpis osoby składającej oświadczenie)

 


*  *  *  *  *

 

 

 

…………………………………………………..…………

 

………………………………………………………………

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

P R A W A     A U T O R S K I E

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Niniejszym oświadczam, że film przesłany przeze mnie na Konkurs  Troć wędrowna- środowisko życia”, organizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, są mojego wyłącznego autorstwa, co oznacza,  że posiadam prawa autorskie do ich eksploatacji  na wszystkich polach.

 

 

 

 

……………………………………………………….        

( miejsce i data złożenia oświadczenia)                 

 

……………………………………………………….

                                                   (podpis osoby składającej oświadczenie)