Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Regulamin Wiedza Ekologiczna- EKO-MIX Płoty 201621-03-16

Regulamin konkursu wiedzy ekologicznej EKO-MIX 2016

 

„Bóbr”

 

Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach z siedzibą przy ul. Kościuszki 7, 72-310 Płoty. Patronat Honorowy nad Imprezą EKO-MIX objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Powiatu Gryfickiego i Burmistrz Płotów.

1. CELE I ZADANIA KONKURSU

  • Rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy;
  • Przebywanie i działanie w świecie przyrody;
  • Rozszerzanie wiedzy ekologicznej;
  • Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań;
  • Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia;
  • Uwrażliwianie na piękno przyrody;
  • Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych IV-VI i uczniów szkół gimnazjalnych.                          W konkursie uczestnicy startują indywidualnie. Tematem konkursu  jest  „Bóbr”.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie do siedziby  Organizatora formularza zgłoszeniowego (załącznik Nr 1 do Regulaminu) zawierającego imię i nazwisko uczestnika. Formularz zgłoszeniowy  jest dostępny na stronie mgokploty.pl  w zakładce EKO-MIX. Konkurs odbędzie się     11 czerwca 2016 r. w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Płotach na ulicy Piastowej o godzinie 12.00.

Ostateczny termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa 13 maja 2016 r. Dokumenty nadesłane                 po tym terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji Konkursu  oraz wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Uczestnik oraz jego rodzic lub opiekun prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie  i publikowanie danych uczestnika (imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki do której uczęszcza) na stronie internetowej mgokploty.pl

4. KOMISJA I OCENA WIEDZY

Wiedzę ekologiczną na podstawie uzyskanych odpowiedzi oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Formą sprawdzenia wiedzy uczestników konkursu będzie test wiedzy z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 

5. NAGRODY

 W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody : za zajęcie I miejsca, II miejsca oraz III miejsca. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi po sprawdzeniu prac 11 czerwca  2016 roku, w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach, około godziny 14.30.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie z których korzystać będą uczestnicy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć na adres organizatora:

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury,   ul. Kościuszki 7,   72-310 Płoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

Formularz zgłoszeniowy do

KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

 

 

Imię i nazwisko uczestnika- klasa

 

1. ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Dokładna nazwa i adres szkoły (pieczątka szkoły): …………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

telefon………………………………………………………………………………………………….

adres i e-mail …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

 

 

……….……………………..………………………………………………………

 

 

 

 

 

…………………………………………………                         ………………………………...……        

(data i miejsce)                                                                                                      (czytelny podpis dyrektora szkoły)

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

      (pieczęć szkoły)