Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Regulamin Konkurs Fotograficzny EKO-MIX 201621-03-16

Regulamin konkursu Fotograficznego EKO-MIX 2016

„Bóbr”

 

1.      Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach z siedzibą przy ulicy Kościuszki 7, 72-310 Płoty. Patronat Honorowy nad Imprezą EKO-MIX  objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Powiatu Gryfickiego i Burmistrz Płotów.

2.       Tematem konkursu jest artystyczne przedstawienie środowiska naturalnego bobra. Uczestnicy  klasyfikowani będą w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 15, młodzież od 15  do  18 lat oraz dorośli powyżej 18 roku życia.

3.      Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich osób fotografujących. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

4.      Uczestniczy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.

5.      Każdy uczestnik konkursu nadsyła 3 fotografie. Format zdjęcia 20x30 cm. Zdjęcia czarno-białe lub kolorowe na białym papierze matowym lub błyszczącym. Ostateczny termin nadesłania prac ustala się na dzień 13.05.2016 r. Decyduje data stempla pocztowego. Każda fotografia powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający: Imię i Nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy                 i tytuł pracy oraz  opis: miejsce wykonania zdjęcia.  Dodatkowo należy dołączyć:

  • wykaz prac (karta zgłoszenia),
  • obowiązkowo oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć oraz zgodę  na przetwarzanie danych osobowych - druki oświadczeń znajdują się na mgokploty.pl  w zakładce EKO-MIX .
  • płytę CD lub DVD z cyfrowym zapisem nadesłanych prac (JPG lub TIFF) w pełnej rozdzielczości.

Fotografie wraz ze spisem prac należy przesłać w dobrze zabezpieczonych, sztywnych opakowaniach                           z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” na adres Organizatora. Prace uszkodzone w transporcie nie będą dopuszczone do konkursu.

6.      Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia XXIII Festiwalu Piosenki Ekologicznej EKO-MIX, 11 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach.             W trakcie trwania Imprezy ekologicznej EKO-MIX  będzie można oglądać prace na wystawie                          w Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach, której otwarcie będzie miało miejsce 10 czerwca o godzinie 12.00

7.      Wyniki konkursu ogłoszone zostaną także na stronie internetowej mgokploty.pl, tam również zostaną opublikowane nagrodzone i wyróżnione prace. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.

8.       Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wszystkie fotografie przechodzą na własność Organizatora.

9.       Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

 

Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonej fotografii jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez Organizatorów lub członków Jury informacji, że nagrodzona fotografia stanowi plagiat lub                 w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorom na mocy  decyzji ma prawo do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź odmowa przyznania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika konkursu, bądź podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle. W przypadku takim zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….……….

 

…………………………………………………………..

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

D A N E    O S O B O W E


O
Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu Fotograficznego „Bóbr”, organizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach,   na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora,  zgodnie  z „Ustawą o ochronie danych osobowych”,  z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r.,  nr 101, poz. 926  z pózn. zm.).

 

 

 

 

 

……………………………………………………….                                                      ……………………………………………………….

( miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                                                      (podpis osoby składającej oświadczenie)

 


*  *  *  *  *

 

 

…………………………………………………..…………

 

………………………………………………………………

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

P R A W A     A U T O R S K I E

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Niniejszym oświadczam, że zdjęcia przesłane przeze mnie na Konkurs Fotograficzny „Bóbr”, organizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, są mojego wyłącznego autorstwa,  co oznacza, że posiadam prawa autorskie do ich eksploatacji  na wszystkich polach.

 

 

 

 

……………………………………………………….                                                      ……………………………………………………….

( miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                                                      (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO EKO-MIX, EKO-MIX CUP 2015

„Bóbr”.

 (PROSIMY O WYPEŁNIANIE KART PISMEM DRUKOWANYM)

 

 

AUTOR PRACY

 

Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………………………………………………...............

 

Kategoria wiekowa (właściwe zakreślić):

 

·         I kategoria – dzieci do lat 15

·         II kategoria – młodzież od 15 do 18 lat

·         III kategoria- dorośli

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Tytuł

 ……………………………………………………………………………………………………………………………..............

2. Tytuł

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Tytuł

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

PLACÓWKA

 

Nazwa

………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…..

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

Podpisanie karty zgłoszenia  jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

                                                                                                                                 

 

          ……………………………………..                                                      ……………………………………….

          Pieczątka placówki oświatowej                                                           Podpis opiekuna lub uczestnika