Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Regulamin Konkurs plastyczny EKO-MIX 201621-03-16

Regulamin Konkursu plastycznego EKO-MIX 2016

 Jak bóbr nas stawem zamieszkał”

 

 

 

 

1.      Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach z siedzibą przy ulicy Kościuszki 7, 72-310 Płoty. Patronat Honorowy nad Imprezą EKO-MIX  objęli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Powiatu Gryfickiego i Burmistrz Płotów.

2.      Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich szkół, dzieci i młodzieży z kół w domach kultury, klubach młodzieżowych itp.

3.      Prace oceniane będą w następujących grupach wiekowych:

  • do 6 lat,
  • 7 - 9 lat
  • 10 - 12 lat,
  • 13 - 15 lat,
  • 16 – 19 lat
  • Dorośli

Technika prac dowolna. Format pracy A1 (860-610mm). Dzieci do lat 6 wykonują pracę na formacie A4. Prace nie spełniające wymogów formatu nie będą oceniane przez Komisję. Prace należy nadsyłać w sztywnych i płaskich opakowaniach (prac nie należy rolować) do 13.05.2016 r.  na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 7, 72-310 Płoty. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać:                imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora i zgoda na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Zgłoszenia będą przyjmowane na kartach zamieszczonych na naszej stronie internetowej mgokploty.pl w zakładce EKO-MIX. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę             na opublikowanie swego nazwiska.

 5. Prace dostarczone po terminie  nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności                       za uszkodzenia powstałe podczas przesyłania prac. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

6. Wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców wraz z okolicznościowymi upominkami oraz publiczną prezentacją wyróżnionych prac nastąpi 11 czerwca 2016 r. w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach. Wszystkie nadesłane prace wyeksponowane zostaną podczas trwania ,,EKO-MIX  na wystawie                             w Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach od 11 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….……….

 

…………………………………………………………..

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

D A N E    O S O B O W E


O
Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu plastycznego  Jak bóbr nas stawem zamieszkał”, organizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach,   na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora,  zgodnie  z „Ustawą o ochronie danych osobowych”,  z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r.,  nr 101, poz. 926  z pózn. zm.).

 

 

 

 

……………………………………………………….        

( miejsce i data złożenia oświadczenia)                                          

 

……………………………………………………….

                                                              

    (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURSU PLASTYCZNEGO EKO-MIX, EKO-MIX CUP 2016

Jak bóbr nas stawem zamieszkał”

(PROSIMY O WYPEŁNIANIE KART PISMEM DRUKOWANYM)

 

 

AUTOR PRACY

 

Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………………………………………………...............

 

Kategoria wiekowa (właściwe zakreślić):

 

·         I kategoria – dzieci do lat 6

·         II kategoria – 7-9 lat

·         III kategoria- 10-12 lat

·         IV kategoria- 13-15 lat

·         V kategoria- 16-19 lat

·         VI kategoria- dorośli

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

PRACA KONKURSOWA

 

1. Tytuł ……………………………………………………………………………………………………………………………..............

 

OPIEKUN ARTYSTYCZNY

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

PLACÓWKA

 

Nazwa

………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…..

 

Telefon ………………………………………      e-mail ………………………………………………………………………………

 

 

Podpisanie karty zgłoszenia  jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

                                                                                                                                 

 

          ……………………………………..                                                      ……………………………………….

          Pieczątka placówki oświatowej                                                           Podpis opiekuna lub uczestnika