Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
Artykuły
Statut Stowarzyszenia PASJA01-12-11

STATUT

 

STOWARZYSZENIA INICJATYW KULTURALNYCH „PASJA”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony Uchwałą Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia

nr 2/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNYCH „PASJA”

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

Rozdział l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1.     Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE INICJATYW KULTURALNYCH „PASJA” zwane dalej Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla animacji życia kulturalnego, oraz edukacji kulturalnej.

2.     Na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach Stowarzyszenie może prowadzić własną działalność gospodarczą i przedsięwzięcia zarobkowe służące wypracowaniu i pozyskiwaniu środków na realizację celów i zadań statutowych. Dochód może być uzyskany z przeprowadzonych zbiórek i imprez publicznych.

3.     Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

4.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność humanitarną i charytatywną.

 

§2.

Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto Płoty

 

§3.

1.     Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.     Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

 § 4.

1.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz z nimi współpracować, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym przy zachowaniu pełnej samodzielności ideowej i organizacyjnej.

2.     O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ustępie 1 decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7.

Celem Stowarzyszenia jest:

a.         Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego

b.         Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych

c.          Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i edukacyjnej.

d.         Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru

e.          Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno-kulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki

f.          Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym

g.          Wspieranie samorealizacji jednostki

h.         Jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych.

i.           Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa  w życiu publicznym.

j.           Wspieranie wszelkiej działalności artystycznej i podnoszenie poziomu twórczości.

k.         Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wspieranie ruchu obywatelskiego i działań sektora organizacji pozarządowych.

l.           Rozwój społeczeństwa informatycznego, popularyzacja nowych rozwiązań i narzędzi w działaniach artystycznych oraz edukacji kulturalnej.

m.       Kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.

n.         Tworzenie pola do działalności interdyscyplinarnej.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a.     Edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych.

b.     Animowanie społecznej aktywności kulturalnej.

c.     Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, imprez okolicznościowych i innych form kształcących, także tych wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne.

d.     Prowadzenie zespołów artystycznych.

e.     Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli i koncertów.

f.      Organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, festiwali artystycznych, spotkań z artystami 

g.     Działalność naukowa, popularyzatorska i edukacyjna w obszarze zjawisk artystycznych.

h.     Działalność impresaryjna.

i.       Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych.

j.      Prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i grup dyskryminowanych.

k.     Przyuczanie do zawodów, szczególnie do zawodów o charakterze artystycznym.

l.       Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno – kulturalnej.

m.   Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych.

n.     Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej. Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi ,instytucjami, organizacjami pozarządowymi ,związkami wyznaniowymi i kościołami.

o.     Utworzenie banku informacji o aktywności społeczno kulturalnej.

p.     Współdziałanie z ośrodkami komunikacji społecznej.

q.     Wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.

r.      Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno-kulturalnej sprawach, przedstawianie problemów i potrzeb tejże działalności.

s.      Samokształcenie członków stowarzyszenia.

t.      Promocja społecznej aktywności kulturalnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone - MGOK!THE-PORTAL.PL#TOP