Kontakt O Nas
Witaj na oficjalnej stronie MGOK!
Mamy nadzieje, że informacje w niej zawarte przybliżą Państwu naszą działalność i zachęcą do korzystania z naszych propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach istnieje od 1959 roku. Jest placówką upowszechniania kultury, której celem jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Anna Buchholc.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO20-07-16

Regulamin Konkursu Fotograficznego

w ramach Europejskiego Dnia Dziedzictwa Płoty 2016

pt. „Gdzie duch spotka się z przestrzenią”

organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych "PASJA"

pod patronatem Burmistrza Płotów


I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach.

2. Celem konkursu jest: upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako środka wyrazu artystycznego oraz przybliżenie dziedzictwa kulturowego Gminy Płoty.  Tegoroczne hasło ma szczególne znaczenie, pozwala na ukazanie problematyki nie tylko najbardziej oczywistego dziedzictwa materialnego, ale także daje impuls do przypomnienia tradycji regionalnych, stanowiących o tożsamości kulturowej i narodowej.

3. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Jury i pracowników MGOK  w Płotach.

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

5. Komisja oceniająca- Jury- powołana przez Dyrektora MGOK w Płotach oceniać będzie prace w następujących kategoriach:

- dzieci i młodzież do 18 lat,

- powyżej 18 lat,

II. Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografie w postaci odbitek w formacie A4.

2. Prace konkursowe należy nadesłać na adres Organizatora (na koszt nadsyłającego -  o terminie decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach ul. Kościuszki 7, 72-310 Płoty.

3. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, opisem (tytułem) zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.  Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.

5. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny- EDD 2016” należy włożyć oznaczoną pracę oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem lub imieniem i nazwiskiem, która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon (opcjonalnie adres e-mail, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela, instruktora), wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć oraz Oświadczenie o następującej treści z podpisana klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Poprzez wysyłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.

6. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. II 5.

7. W konkursie mogą brać udział jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nie zgłaszane w żadnym innym konkursie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie , prac dyskwalifikowanych jak również wyłączonych z niego.

10. Prace należy dostarczyć do 9 września 2016 r. od poniedziałku do piątku                      w godz. od 10.00 do 18.00, lud nadesłać na adres organizatora.

11. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

12. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłonienia zwycięzców, jak i przyznania miejsc ex aequo.

13. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (mgokploty.pl) oraz w prasie lokalnej.

14. O wynikach i terminie uroczystego wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs.

Organizator uzyskuje prawo do umieszczenia nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczenia prac nadesłanych na Konkurs na wydawanych przez siebie materiałach. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć a wymaganych w punkcie II 5 niniejszego regulaminu.

 

………………………………………………….……….

 …………………………………………………………..

 (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

 

 

D A N E    O S O B O W E
O Ś W I A D C Z E N I E „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią”  w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Poprzez wysyłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora.

                                                         ……………………………………………………….                                                             ……………………………………………………….         

                                                                                 ( miejsce i data złożenia oświadczenia, podpis osoby składającej oświadczenie)